Technologie
Technologie

Zlepšování zemin je technologie, kterou se dosahuje zlepšení mechanických vlastností zemin s pomocí hydraulických pojiv, zapracovaných do zeminy těžkou půdní frézou. Využívá se v dopravním stavitelství pro zvýšení únosnosti podkladních vrstev komunikací a v pozemním stavitelství při přípravě území stavby a provádění HTÚ.

Jako pojivo se nejčastěji využívá nehašené vápno a cement, případně jejich směsi např. Dorosol. Dále jsou používána různá směsná pojiva, obsahující odprašky z cementářských pecí, popílek a určité množství vápna SM 50, SP 50 atd. a také speciálně upravená pojiva na bázi cementu např.Doroport . V místech, kde je nutno pracovat s omezenou prašností se používá speciálně upravené vápno – Proviacal RD.

Před vlastním prováděním zlepšení zemin je nutno provést laboratorní rozbor zemin a stanovit druh a množství přidávaného pojiva a hloubku upravované vrstvy zeminy pro dosažení požadovaných parametrů.